STANLEY WHITNEY: TwentyTwenty

2 Nov – 18 Dec 2021
Lisson Gallery, New York